Get Adobe Flash player

postheadericon อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการอบรมมาลาเรียนานาชาติ หลักสูตร Malaria Prevention and Control สำหรับบุคลากรในภูมิภาคแอฟริกา วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555

วันที่ : 2012-01-24

กิจกรรม

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการอบรมมาลาเรียนานาชาติหลักสูตร Malaria Prevention and Control สำหรับบุคลากรในภูมิภาคแอฟริกา  ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555...

...นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการอบรมมาลาเรียนานาชาติหลักสูตร Malaria Prevention and Control สำหรับบุคลากรในภูมิภาคแอฟริกา  ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555

 

ภาพโดย...กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สนง.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรม คร.